Klachtenreglement

Klachtenreglement

Timpanon Re-integratie BV streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u.

Een gesprek met de betrokken medewerker leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Dit klachtenreglement bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

 

 1. Definities

1.1. Klacht

Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Timpanon Re-integratie BV.

1.2. Klant

Elke afnemer van een dienst van Timpanon Re-integratie BV, zijnde een opdrachtgever, werkgever of werknemer.

 

 1. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • de datum waarop u uw schrijven verstuurt;
 • de datum waarover de klacht gaat;
 • de naam van de betrokken medewerker binnen Timpanon Re-integratie;
 • een heldere beschrijving van de situatie;
 • eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.

Des te meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

Uw klacht kunt u sturen naar:

Timpanon Re-integratie BV
Wagendijk 9
3628 EP Kockengen

Of stuur een e-mail naar: administratie@timpanon.nl

 

 1. Behandeling van uw klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u via e-mail een ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven ernaar u binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt (dat betreft in ieder geval een andere persoon dan degene waar uw klacht mogelijk om gaat) kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

 

 1. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Is uw klacht te complex om binnen deze termijn tot een antwoord te komen, dan stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte. Wij geven daarbij de reden van de vertraging aan. Wij streven naar een maximale afhandelingstermijn van 4 weken. Indien de klacht betrekking heeft op een persoon of oorzaak buiten Timpanon Re-integratie BV, dan zal u hiervan op de hoogte worden gebracht, alsook worden verwezen naar de persoon of organisatie die verantwoordelijk is.

 

 1. Bezwaar

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. Mochten we er samen niet uitkomen dan wenden wij ons gezamenlijk tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Het oordeel van deze functionaris is bindend voor Timpanon Re-integratie BV.

 

 1. Toezicht en beheer

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

 

 1. Wijzigingen klachtenreglement

Dit klachtenreglement is voor het laatst aangepast op 14 maart 2022.

Timpanon Re-integratie BV kan dit klachtenreglement aanpassen naar de nieuwste eisen. Nieuwe versies kunt u altijd opvragen bij onze organisatie in het algemeen en bij uw contactpersoon binnen Timpanon Re-integratie BV in het bijzonder.