Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Wij nemen hierbij de grondslagen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) in acht.
Onderstaande grondslagen zijn van toepassing op onze dienstverlening en onze gerechtvaardigde belangen, en nemen wij zodoende in acht. Te weten;

 1. Toestemming van de betrokken persoon
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Het gebruik van persoonsgegevens door Timpanon Re-integratie BV

Timpanon Re-integratie BV verkrijgt algemene persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en WhatsApp of in de gesprekken met uw re-integratiecoach of contactpersoon binnen Timpanon Re-integratie BV. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Denk daarbij aan uw werkgever, verzekeraar van werkgever, arbodienst, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige alsook het UWV. Timpanon Re-integratie BV verwerkt in principe alleen algemene persoonsgegevens en alleen bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens wanneer:

Iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar bijzondere persoonsgegevens en altijd alleen als dit in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening strikt noodzakelijk is.

Timpanon Re-integratie BV verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers
 • Geboortedatum (deze zal nooit in hetzelfde document staan als uw NAW gegevens)
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden/cv
 • Functionele mogelijkhedenlijst en belastbaarheidsprofiel
 • Arbeidsdeskundig rapport
 • Uitslagen digitale testen zoals beroepentest/loopbaanscan/capaciteitentesten
 • 1e ziektedag en einde wachttijd
 • Gegevens in een plan van aanpak, probleemanalyse, actueel oordeel, deskundigen oordeel en/of WIA-
  beoordeling
 • Gespreksverslagen/logboeken
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen etc.

Timpanon Re-integratie BV verwerkt deze persoonsgegevens voor doeleinden, zoals:

Het op een adequate manier kunnen uitvoeren en optimaliseren van onze dienstverlening;

 • Het onderhouden van contact met alle betrokkenen;
 • Het verrichten van administratieve handelingen zoals planning, opstellen van rapportages, beheer van
  de caseload en verantwoording richting alle betrokkenen bij de wettelijke verplichtingen in het kader
  van de Wet Verbetering Poortwachter;
 • Het bieden van de juiste begeleiding inzake re-integratie van werknemers in verband met ziekte of
  arbeidsongeschiktheid;
 • Facturering.

In het kader van haar dienstverlening kan Timpanon Re-integratie BV persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met een potentiële nieuwe werkgever. Ook kan Timpanon Re-integratie BV voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de ICT partners waarmee wij samenwerken. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Hierover hebben wij duidelijke afspraken gemaakt en zijn de lijnen onderling zeer kort te noemen.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden ten behoeve van:

 • het moeten voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • het bijdragen aan onderzoeksdoeleinden en/of tevredenheidsonderzoek voor het Blik op Werk keurmerk;
 • administratieve doeleinden;

Timpanon Re-integratie BV zal uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Timpanon Re-integratie BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren/verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Timpanon Re-integratie BV zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Timpanon Re-integratie BV passende beveiligingsmaatregelen genomen welke zijn uitgewerkt in een nauwsluitend protocol in ons personeelshandboek zodat iedereen binnen onze organisatie optimaal omgaat met uw privacy. Uw persoonsgegevens zullen alleen intern worden gebruikt door medewerkers van Timpanon Re- integratie BV die dit nodig hebben voor de juiste uitoefening van hun werkzaamheden conform de noodzakelijkheid van onze geboden dienstverlening.

Recht tot inzage

U heeft het recht om Timpanon Re-integratie BV een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 14 dagen een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Recht op dataportabiliteit

Indien u dit wenst krijgt u van Timpanon Re-integratie BV alle gegevens die wij digitaal van u hebben opgeslagen overgedragen van ons in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Doel hiervan is om uw gegevens makkelijk in een andere omgeving te kunnen hergebruiken.

Recht van vergetelheid

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden dan zal dit binnen een maand geschieden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Timpanon Re-integratie BV
T.a.v. de heer T.J. Tersteeg
Wagendijk 9
3628 EP Kockengen
e-mail:
tim@timpanon.nl

Klachten of vragen

Als u een klacht of vraag heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Timpanon Re-integratie BV laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 maart 2022.

Timpanon Re-integratie BV kan deze privacyverklaring aanpassen naar de nieuwste eisen. Nieuwe versies kunt u altijd opvragen bij onze organisatie in het algemeen en bij uw contactpersoon binnen Timpanon Re-integratie BV in het bijzonder.