Klachtenreglement

Timpanon Re-integratie BV streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u.

Een gesprek met de betrokken medewerker leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Dit klachtenreglement bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

 1. Definities

1.1. Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Timpanon Re-integratie BV.

1.2. Klant
Elke afnemer van een dienst van Timpanon Re-integratie BV, zijnde een opdrachtgever, werkgever of werknemer.

 1. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • de datum waarop u uw schrijven verstuurt;
 • de datum waarover de klacht gaat;
 • een heldere beschrijving van de situatie;
 • eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

Uw klacht kunt u sturen naar:

Timpanon Re-integratie BV

Wagendijk 9

3628 EP Kockengen

 

Of stuur een e-mail naar: administratie@timpanon.nl

 

 1. Behandeling van uw klacht

 

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u via e-mail een ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven ernaar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt (dat is in ieder geval een andere persoon dan degene waar uw klacht mogelijk om gaat) kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

 

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

 

 

 1. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Is uw klacht te complex om binnen deze termijn tot een antwoord te komen, dan stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte. Wij geven daarbij de reden van de vertraging aan. Wij streven naar een maximale afhandelingstermijn van 4 weken.

 1. Bezwaar

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. Mochten we er samen niet uitkomen dan wenden wij ons gezamenlijk tot een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Het oordeel van deze functionaris is bindend voor Timpanon Re-integratie BV.

 1. Toezicht en beheer

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

 1. Wijzigingen klachtenreglement

 

Dit klachtenreglement is voor het laatst aangepast op 20 januari 2021.

 

Timpanon Re-integratie BV kan dit klachtenreglement aanpassen naar de nieuwste eisen. Nieuwe versies kunt u altijd opvragen bij onze organisatie in het algemeen en bij uw contactpersoon binnen Timpanon Re-integratie BV in het bijzonder.